Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan säännöt

Päivitetty 30.5.2015


1§ Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Uuraisten kunta.

2§ Toimiala
Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesihuoltolaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten. Osuuskunnan palveluksia saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet. Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta voi olla osakkaana toimintaansa tukevassa osakeyhtiössä tai perustaa toimintaansa tukevan osakeyhtiön.

3§ Jäseneksi ottaminen
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

4§ Osuudet
Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella. Jäsenellä on oikeus osallistua osuuskuntaan useammallakin osuudella.

5§ Osuusmaksu
Maksu osuudelta on 100 euroa. Osuusmaksu on suoritettava rahassa yhdessä erässä kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä.

6§ Liittymismaksu
Osuusmaksun lisäksi suorittaa kukin jäsen jokaista erillistä kiinteistön vesiliitäntää kohti liittymismaksun. Liittymismaksun suuruuden määrää vesihuolto-osuuskunnan hallitus käyttäen perusteena yhtä erillistä liitäntää kohti jakautuvaa osuutta laitoksen rakennuskustannuksista ottaen huomioon kiinteistön laatu, koko ja tarkoitus.

Liittymismaksu on suoritettava rahassa hallituksen määrääminä erinä ja ajankohtana. Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua. Liittymismaksu on palautuskelpoinen osuuskunnan hallituksen määräämin ehdoin.

Jäsenellä on oikeus siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle. Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle tämä osuus on siirtynyt, samoin kuin se, jolle jäsen on siirtänyt osuutensa, on siirtyneen osuuden osalta vapaa liittymismaksun suorittamisesta sellaisin edellytyksin kuin jäljempänä on sanottu.

7§ Ylimääräinen maksu

Usuuskunnan kokous voi päättää, että jäsenten on osuuskunnan toiminnan aikana suoritettava osuuskunnalle ylimääräistä maksua kiinteistön ostoa, rakennusten uusimista ja korjaamista tai uusien laitteiden hankkimista varten.

Tätä maksua, jota peritään jäseniltä samojen perusteiden mukaan kuin liittymismaksua, voidaan kunkin tilikauden aikana määrätä jäsenten yhtenä tai useampana eränä suoritettavaksi yhteensä enintään jäsenen liittymismaksujen nimellismäärä.

Osuuskunnan kokouksen asiana on edellä tässä pykälässä mainituissa rajoissa päättää, minkä verran, millaisissa erissä ja minkä ajan kuluessa maksua kulloinkin jäsenneltä otetaan; muutoin määrää maksusta hallitus.

Osuuskunnan kokouksen päätös tässä pykälässä tarkoitetun ylimääräisen maksun perimisestä ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kolmea neljäsosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä.

Tässä pykälässä tarkoitettua ylimääräistä maksua ei palauteta.

8§ Jäsenen henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista ja muista veloista.

9§ Vesijohtoverkon rakentaminen
Osuuskunta rakentaa ja kunnossapitää vesijohdot hallituksen määräämään liittymiskohtaan saakka.

10§ Jäsenen velvollisuudet
Jäsen on velvollinen:
1)
tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen osuuskunnan palvelujen käyttämisestä
2)
noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia yleisiä määräyksiä vesilaitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä
3) luovuttamaan maata jäsenten kiinteistöön johtavien vesijohtojen rakentamista, korjaamista ja uusimista varten kohtuullista korvausta vastaan
4) myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin kohdassa 3 mainittuja vesijohtoja
5) sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesijohtoverkkoon liitetyt johdot

11§ Osuuskunnan kokoukset
Osuuskunnan vuosikoukous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa.

Kokouksen päätökseksi katsotaan, jollei laissa tai näissä säännöksissä jostain asiasta toisin määrätä, se mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Ellei vaalissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut annettujen äänten enemmistöä, toimitettakoon niistä ehdokkaista, joita äänestyksessä on kannatettu, uusi äänestys, ja katsottakoon silloin valituksi se, jonka saama äänimäärä on suurin.

Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava.

12§ Osuuskunnan vuosikokous
Osuuskunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina.
2) todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
3) esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
4)
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallituksen jäsenille
6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
7)
määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
9) valitaan tilintarkastusyhtiö tai yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies, jos on luonnollinen henkilö. Voidaan valita myös toiminnantarkastaja.
10) esitetään hallituksen talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle
11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13§ Kokouskutsu ja muut tiedonannot
Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, mikä julkaistaan paikkakunnalla runsaasti leviävässä lehdessä tai osuuskunnan jäsenille 14 päivää ennen kokousta kirjeitse. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille kirjeellisesti tai osuuskunnan toimipaikoissa esillä pidettävillä ilmoituksilla.

14§ Hallitus
Osuuskunnan hallitukseen kuuluu 5 henkilöä ja varalle 2-3 henkilöä, jotka valitaan toimiinsa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan lisäksi valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain puolet, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Vaalikelpoinen hallitukseen on osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

15§ Hallituksen kokoukset
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja, äänten mennessä tasan, on yhtynyt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin tarve vaatii ja käsittelee muun muassa seuraavat asiat:
1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista
2) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia
3) päättää osuuskunnan kokouksen koollekutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat
4) ja käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.

16§ Toimitusjohtaja
Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus.

17§ Oikeus toiminimen kirjoittamiseen ja prokuura
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä.

Prokuuran antamisesta päättää hallitus

18§ Tilikausi ja tilinpäätös
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat, hallituksen toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettaviksi kuukautta ennen osuuskunnan vuosikokousta huhtikuun aikana..

19§ Tilintarkastus ja kertomus siitä
Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta annettava osuuskunnan hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus vähintään kahta (2) viikkoa ennen osuuskunnan vuosikokousta.

Tilintarkastuskertomuksessa on annettava erityinen lausunto:
a) tilinpäätöksen vahvistamisesta
b) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
c) ylijäämä tai tappiota koskevasta hallituksen ehdotuksesta
d) sekä siitä, käsittääkö hallituksen ehdotus säädetyt siirrot vararahastoon.

20§ Velkakiinnitys
Hallituksella on valta ilman osuuskunnankokouksen antamaa lupaa kiinnityttää velasta osuuskunnan kiinteää omaisuutta tai vuokramaalla olevat rakennukset vuokraoikeuksineen.

21§ Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus
Osuus saadaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa.

Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi.

Siirronsaajalla, joka kuuden kuukauden kuluessa siirrosta tehdystä hakemuksesta hyväksytään jäseneksi, on oikeus lukea siirretyn osuuden osalta hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän suorittama osuusmaksu siinä määrin kuin tämä olisi oikeutettu saamaan sen takaisin osuuskunnalta. Siirronsaaja saa tällöin hyväkseen myös muut taloudelliset edut, mitkä siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

22§ Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa osuuskunnalle sitä haluavansa ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea siirtyneen osuuden osalta hyväkseen vainajan suorittamat osuus- ja liittymismaksut sekä saada osakseen myös muut jäsenyydestä johtuvat taloudelliset edut, jotka vainajalla olisi eläessään ollut

23§ Jäsenen erottaminen
Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,
1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksia
2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia
3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti
4) jos jäsen toimii liittymissopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten vastaisesti tai jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

Jäsenen erottamispäätös voidaan saattaa osuuskunnan kokoukseen muttei tuomioistuimen eikä välimiesoikeuden tutkittavaksi.

24 § Osuuskunnan purkaminen
Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta ei ole pätevä, elleivät kaikki osuuskunnan jäsenet ole yhtyneet päätösehdotukseen tai ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä.

Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty. Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen, tulee niiden välillä kulua vähintään kuukauden aika.

25 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa
Mikäli osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous siitä, jaetaanko osuuskunnan omaisuuden säästö jäsenille suoritettujen osuusmaksujen suhteen mukaisesti vai käytetäänkö se vesihuoltotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

26 § Erimielisyyksien ratkaiseminen
Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen, osuuskunnan muun edustajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan paikallisessa alioikeudessa.

27 § Sääntöjen muuttaminen
1) Päätös muutoksen tekemisestä näihin sääntöihin ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu,
a)
jos päätös koskee oikeutta erota osuuskunnasta tai sillä rajoitetaan jäsenen oikeutta osuuskunnan omaisuuteen tai ylijäämään, kaikkia äänestykseen osallistuneiden ääniä, tai
b) jos päätös koskee osuuskunnan toimialan olennaista muuttamista, lisämaksuvelvollisuuden tai ylimääräisen maksun määräämistä tai enentämistä tai niihin sovellettavan laskentaperusteen muuttamista, kolmea neljäsosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä, tai
c) jos päätös koskee osuusmaksun korottamista, kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä.

2) Ehdotusta, joka sisältää muunlaisen muutoksen näihin sääntöihin kuin edellä tässä pykälässä on sanottu, ei tarvitse käsitellä useammassa kuin yhdessä osuuskunnan kokouksessa, ja on tällöin tehty päätös pätevä, jos muutosehdotuksen puolesta on annettu vähintään kaksi kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä.

3) Kun tehdään sellainen sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus, joka tämän pykälän 1 momentin a), b) ja c) kohdan mukaan on käsiteltävä kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa. on ehdotuksen asiallinen sisältö vähintään 30 päivää ennen ensimmäistä kokousta saatettava osuuskunnan jäsenten tietoon sillä tavoin kuin tiedonantojen toimittamisesta on näissä säännöissä määrätty.

Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty.

Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen, tulee niiden välillä kulua vähintään kuukauden aika.

28 § Yleismääräys
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia sekä lakia yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista.

Säännöt hyväksytty 9.8.2012 ja 25.10.2012 pidetyissä vesiosuuskunnan ylimääräisissä kokouksissa.